Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników

Zapraszamy na konferencję „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników”, która odbędzie się we Wrocławiu.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2014 r. Celem konferencji jest chęć pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Zapraszamy do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk: badaczy z ośrodków akademickich, a także praktyków z bibliotek, organizacji i firm pośredniczących w dostępie do dokumentów sieciowych – książek oraz innych zasobów informacyjnych. Proponowane zagadnienia szczegółowe: aparat pojęciowy badacza piśmiennictwa cyfrowego, problemy spójności terminologicznej, typologia dokumentów i zasobów elektronicznych – kryteria podziału, umiejscowienie w istniejących typologiach, użyteczność metod ilościowych (w tym bibliometrii i webometrii) oraz jakościowych w badaniach piśmienniczej komunikacji cyfrowej, metody i narzędzia ewaluacji publikacji naukowych oraz naukowej efektywności instytucji w humanistyce i naukach społecznych, narzędzia analityczne kolekcji dokumentów elektronicznych – statystyki wykorzystania zbiorów, rankingi publikacji i ankiety, sieciowe narzędzia analizy zawartości zdigitalizowanych materiałów piśmienniczych, analizy funkcjonalności książki elektronicznej uwzględniające jej wielopostaciowość, użytkownicy informacji sieciowej – sposoby badania ich kompetencji, potrzeb i zachowań, strategie analizowania różnych form internetowej aktywności czytelników książek i e-booków, badania społecznej świadomości istnienia i sposobów wykorzystywania międzynarodowych, narodowych i regionalnych projektów udostępniania w Internecie zabytków piśmienniczych, dzieł literackich oraz publikacji naukowych, diagnozowanie efektywności instytucji, organizacji oraz wspólnot skupiających ludzi książki i specjalistów informacji działających w środowisku sieciowym. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej IINiB UWr (http://www.ibi.uni.wroc.pl/).

Data i miejsce

Wrocław, 3–5 grudnia 2014 r.

Kontakt z organizatorem

Poznaj uczelnię: Uniwersytet Wrocławski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 3 =

*