Dyskursy o kulturze

Katedra Socjologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konferencji Dyskursy w kulturze.

KONFERENCJA ODWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORÓW

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2014 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. W tym roku zapraszamy Państwa do debaty w ramach dwóch kluczowych bloków tematycznych.

Blok pierwszy: Ład i patologie we współczesnej przestrzeni społecznej

Problematyka ładu ma swój aspekt aksjonormatywny, społeczny, strukturalny, gospodarczy, polityczny, kulturowy, obyczajowy, religijny, psychologiczny i in. Może tym samym stanowić przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych oraz tworzyć przestrzeń dla interdyscyplinarnych analiz.

Szybkie tempo przemian życia społecznego i ich charakter generują różne zagrożenia, które mogą tworzyć nowe porządki (łady) bądź prowadzić do dysfunkcji i patologii. Zagrożenia mogą mieć charakter cywilizacyjny, kulturowy, mogą wiązać się z konfliktami społecznymi, politycznymi, religijnymi, ksenofobią, przestępczością, przemocą, mobbingiem, stalkingiem, totalitaryzmami, zagrożeniami wolności i godności ludzi, wykluczeniami społecznymi, cyberprzemocą, inwigilacją globalną, a także z kryzysami w gospodarce, rodzinach, więziach bezpośrednich i wielu innych obszarach.

Przemiany społeczne tworzą także nowe porządki, wzory indywidualnych i zbiorowych działań, nowe modele rodziny, nowe formy relacji interpersonalnych, typy karier i in.

W debacie oczekujemy wieloaspektowego podejścia do zagrożeń społecznego porządku, opisu przejawów deregulacji i dewiacji społecznych, a także – propozycji zmian w różnych, proponowanych wymiarach życia społecznego.

Blok drugi: Dziennikarstwo śledcze i interwencyjne

Uwolnienie systemów medialnych od ograniczeń i zależności, dokonane w ramach transformacji ustrojowo-politycznej po 1989 roku, spowodowało nasilenie się tendencji zmierzających do nadania mediom masowym statusu IV władzy. Z drugiej jednak strony, w niedojrzałej demokracji postkomunistycznej zaistniała potrzeba (wynikająca między innymi z dużego stopnia zaufania do mediów) przyjęcia przez nie misji kontroli przestrzegania zasad i procedur demokratycznych w Polsce.

Aby sprostać wezwaniu do szczególnego rodzaju solidarności mediów z opinią publiczną, media (zarówno publiczne, jak i komercyjne) zwiększają stopniowo udział programów i publikacji interwencyjnych oraz śledczych w swojej ofercie programowej. Stanowi to istotny wkład środków masowego przekazu w umacnianie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach debaty w kolejnej edycji „Dyskursów o kulturze”, pragniemy zachęcić jej uczestników do dyskusji na temat wkładu polskich mediów w zwalczanie przemocy, korupcji i patologii władzy oraz świadczenia przez nie pomocy osobom pokrzywdzonym przez instytucje państwowe, jak również nakłonić do wymiany zdań na temat oceny programów interwencyjnych i śledczych, zarówno pod kątem ich skuteczności, jak i poziomu warsztatu a także przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej.

Nadsyłanie zgłoszeń

  • Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o rejestrację przez wypełnienie i wysłanie załączonego formularza pod adres : dyskursy@spoleczna.pl
  • Maksymalna długość jednego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut
  • Do zgłoszenia prosimy dołączyć streszczenie referatu w języku polskim i angielskim (maksimum 500 słów).
  • Wybrane teksty ukażą się w punktowanej monografii (liczba punktów – 4), pozostałe w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Dyskursy o kulturze”
  • Termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 30.10.2014
  • Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji: 20.12.2014
  • Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 31.10.2014
  • Ostateczny termin rejestracji elektronicznej dla pozostałych uczestników 31.10.2014

Uczestnictwo w konferencji bez referatu i publikacji jest bezpłatne. Prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej

Data i miejsce

Społeczna Akademia Nauk
ul. H. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. 042 664 66 66, faks 042 636 55 32

Kontakt z organizatorem

e-mail: dyskursy@spoleczna.pl
dr Anna Sołtys tel. 601-499-052, e-mail: asoltys@społeczna.pl
dr Ewa Stroińska tel. 609-048-533, e-mail: estroinska@spoleczna.pl

Poznaj uczelnię: Społeczna Akademia Nauk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + 8 =

*